FUNDACJA NA RZECZ DIALOGU KULTUR "OTWARTE OKNO KULTURY"

REGON:142969171
NIP:5272661209
KRS:0000387717

CZŁONKOWIE:

Prezes – Volga Yerafeyenka
Wiceprezes – Sylwia Wyszyńska

https://oknokultury.pl.tl/

Statut Fundacji na rzecz dialogu kultur „Otwarte okno kultury” z siedzibą w Warszawie

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Fundacja na rzecz dialogu kultur „Otwarte okno kultury”, zwana dalej Fundacja, ustanowiona przez: Volgę Yerafeyenka, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarję Notarialną “Małgorzata Nowosielska –notariusz, Piotr Przybysz –notariusz” Sp. c., ul. Poznanska nr. 23, lok. 2, 00-685 Warszawa; akt notarialny Repertorium A nr. 1885/2011 z dn. 15.03.2011r., działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W swojej działalności Fundacja może używać nazwy skrótowej: „Okno kultury”.
3. Nazwa Fundacji oraz jej skrótowa wersja są prawnie zastrzeżone.
§ 3
1. Siedzibą władz Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Państw poza Polską.
§ 4
Nadzór za Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 5
1. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji i związków stowarzyszeń, innych fundacji, mających zbliżone lub podobne celi swej działalności do celi Fundacji.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
3. Członkiem fundacji może zostać każdy człowiek niezależnie od obywatelstwa, mający ukończone 18 lat.
§ 6
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
§ 7
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2.1 W przyszłości, na wniosek Zarządu Fundacji i po odpowiednich zmianach w Statucie, po uzyskaniu większości głosów członków Rady Fundacji i Fundatorów, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja może zacząć prowadzić działalność gospodarczą.
2.2 W przyszłości, jeżeli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, to wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z ewentualnej przyszłej działalności gospodarczej będzie przeznaczany na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 8
 1. Fundacja posługuje się prawnie zastrzeżonymi pieczęcią i logiem Fundacji.
2. Prezes, Wiceprezes oraz członkowie Rady Fundacji posiadają dodatkowo każdy swoją prawnie zastrzeżoną imienną pieczęć.
3. Za wzór do naśladowania w swojej działalności na rzecz dialogu kultur Fundacja uznaje twórczość Anny Wiktorii German-Tucholskiej.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II. Cele, główne kierunki i metody działania.

§ 9
Celami działalności Fundacji są:
1. Przybliżanie kultur mniejszości etnicznych, grup etnograficznych oraz kulturowych Polski, Europy i świata oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji.
2. Działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturami drugich narodowości.
3. Działanie na rzecz tolerancji, dialogu między kulturowego pomiędzy osobami i różnymi organizacjami mniejszości etnicznych oraz kulturowych.
4. Działanie na rzecz porozumienia historycznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i graniczących z nią państw poprzez wzajemne zapoznanie się z kulturą, mentalnością oraz historią Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech. Innymi słowy, pomagać poznać historię badanego przygranicznego kraju przez pryzmat tego kraju.
5. Działanie na rzecz ochrony między kulturowych zabytków.
6. Wspieranie inicjatyw dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz promocja działalności artystycznej związanej z różnymi regionami Polski i świata.
7. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zbliżenia różnych narodów i państw Świata.
8. Działanie na rzecz rozwoju artystycznego i kulturalnego oraz wspieranie nauki i edukacji.
9. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz historii.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie i finansowanie działalności innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów kolegialnych, nieposiadających osobowości prawnej, których działania są zbieżne z celami Fundacji.
11. Organizowanie badań terenowych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
12. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
13. Likwidacja t. zw. bariery językowej w ramach dążenia do porozumienia miedzy kulturowego narodów świata.
14. Utworzenie biblioteki-muzeum kultur narodów świata.
§ 10
Cele te Fundacja realizuje poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej przy pomocy wszelkich dostępnych mediów i środków technicznych.
 2. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych (historyczno-kulturalnych, lingwistycznych).
3. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
4. Promowanie artystów (nowych oraz zapomnianych talentów) poprzez organizację koncertów, wystaw, przeglądów filmowych, itp.
5. Organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji i debat publicznych.
6. Inicjowanie targów sztuki, imprez okolicznościowych oraz festiwali promujących specyfikę różnych regionów Polski i świata.
7. Współpracę z muzeami, galeriami, skansenami, szkołami, zespołami artystycznymi oraz innymi instytucjami.
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji oraz instytucjami i samorządami lokalnymi.
9. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacyjnej (historyczno-kulturalnej, lingwistycznej), kulturalnej, turystycznej oraz pomocy społecznej i humanitarnej.
10. Tłumaczenie na obce języki i promowanie polskiej filmowej, dramatycznej, muzycznej i literackiej klasyki na terytoriach innych państw.
11. Tłumaczenie na język polski i promowanie w Polsce filmowej, dramatycznej, muzycznej i literackiej klasyki narodów świata.
12. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Fundacji za pomocą różnych form kształcenia.
13. Organizowanie wykładów z historii państw przygranicznych w taki sposób, w jaki ta sama historia jest wykładana w tych państwach.
14. Organizowanie lekcji nauki języków obcych.
15. Organizowanie wernisaży, pokazujących z różnych stron graniczące z Polską państwa i odwrotnie: organizowanie podobnych wystaw, pokazujących dzisiejszą Polskę, na terytoriach graniczących z Polską państw
16. Współpracę międzynarodową z organizacjami i instytucjami o podobnej działalności.
17. Organizowanie wyjazdów historyczno-turystycznych do innych państw świata oraz organizowanie tras historyczno-turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli Polski i innych państw.
18. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje, mające wspólne z Fundacją cele.
19. Inne działania, zmierzające ku stworzeniu biblioteki-muzeum kultur narodów świata.
20. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji: Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
21. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
§ 11
1. Fundacja, realizując swoje cele statutowe, może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi.
2. Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej, gdy oni nie są sprzeczne z celami Fundacji. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.
§ 12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie… oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 13
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. W przyszłości, na wniosek Zarządu Fundacji, po odpowiednich zmianach w Statucie, po uzyskaniu zgody większości członków Rady Fundacji i Fundatora, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja może zacząć prowadzić działalność gospodarczą.
§ 14
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: · Darowizn, spadków, zapisów oraz funduszy UE i RP; · Dotacji, subwencji oraz grantów; · Dochodów ze darów, zbiórek i imprez publicznych; · Dochodów z majątku Fundacji, z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym; · Odsetek i depozytów bankowych.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
Fundacja odpowiada za swoje działania całym swoim majątkiem.
§ 17
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami trzecimi”
§ 18
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.
§ 19
Zabrania się wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunkach do osób trzecich.
§ 20
1. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Prezes Zarządu po uzyskaniu zgody Fundatora nagradza członków Zarządu.
2. Warunki pracy i płacy członków Rady Fundacji określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu Fundacji i Fundatorowi.
3. Wynagrodzenia członków Zarządu nie mogą być nie zgodnymi z Ustawą z dn. 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad, obowiązujących osoby prawne. Rozdział IV. Władze Fundacji.
§ 21
1. Organami kierowniczymi Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Władze w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób i powołany jest na czas nieokreślony.
3.1. Pierwszym Prezesem Fundacji jest jej Fundator.
3.2. Pierwszy Zarząd Fundacji zwołuje i uchwala Prezes Fundacji.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. Warunkowo w sytuacji nieobecności Prezesa może go zastąpić Wiceprezes. Nie dłużej jednak, niż na okres trzech miesięcy.
6. Jeżeli nieobecność Prezesa ma trwać dłużej, niż trzy miesiące, to Wiceprezes zajmuje miejsce Prezesa. W takim przypadku nowy Wiceprezes wybierany jest spośród członków Rady Fundacji. Wybory odbywają się w zwykłym głosowaniu (większością głosów).
7. Warunkowo w sytuacji nieobecności Wiceprezesa może go zastąpić Prezes. Nie dłużej jednak, niż na okres trzech miesięcy.
8. Jeżeli nieobecność Wiceprezesa ma trwać dłużej, niż trzy miesiące, to nowy Wiceprezes wybierany jest spośród członków Rady Fundacji. Wybory odbywają się w zwykłym głosowaniu (większością głosów).
9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania członka Zarządu przez Fundatora
10. Członków Rady Fundacji powołuje Zarząd Fundacji za zgodą minimum jednego członka obecnej Rady Fundacji.
11. Pierwszą Radę Fundacji zwołuje i uchwala Zarząd Fundacji.
12. Jedna kadencja członkostwa w Radzie Fundacji trwa pięć lat.
13. Ilość kadencji w Radzie Fundacji jest nieograniczona.
14. Członkostwo w Radzie Fundacji może być odwołane przed upływem kadencji przez Fundatorów drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
15. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji zbierają się na wspólne posiedzenie przynajmniej jeden raz w roku; za takie posiedzenie uznaje się również interaktywne zebranie i ankietowanie wszystkich członków Fundacji.
16. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał – zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu (łącznie z interaktywną obecnością).
17.Rada Fundacji jest zobowiązana przygotowywać półroczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom i Zarządu Fundacji.
18. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
19. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów finansowych, uchwalanie regulaminów, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu, przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, powoływanie Pełnomocników Fundacji.
§ 22
1. Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech członków.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji: · nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; · nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 7. Do zadań Rady należy w szczególności: · Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji; · W razie potrzeby – powoływanie Prezesa i Wiceprezesa z grona Rady Fundacji. Decyzje Rady Fundacji wtedy ma zatwierdzić Fundator; · Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu i Fundatoru absolutorium; · Zwołanie Izby Kontrolnej Fundacji na okres pół roku.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji: · Określa, które statutowe celi będą dominujące w najbliższym pół roku i wyznacza osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań, niezbędnych dla osiągnięcia celów Fundacji; · Wybiera Radę Fundacji na okres 5 (pięciu) lat; · Uchwala półroczne planów działania Fundacji oraz planów finansowych; · Uchwala regulaminów; · Przygotowuje sprawozdania z zarządzania majątkiem Fundacji; · Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym: w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, zmiana Statutu Fundacji, nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 24
1. Izba Kontrolna Fundacji kontroluje całą działalność Fundacji, odpowiedniość jej działań do celów statutu.
2. Izba Kontrolna Fundacji składa się maksymalnie z czterech osób. Kadencja w Izbie Kontrolnej Fundacji trwa rok, niema limitu kadencji w Izbie Kontrolnej Fundacji.
3. Izba Kontrolna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: · żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; · żądania od członków Fundacji pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
4. Nie można łączyć członkostwa w Izbie Kontrolnej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. Członkowie Izby Kontrolnej Fundacji nie mogą: · pozostawać w stosunku pokrewieństwa; · powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu; · być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; · otrzymywać z tytułu członkostwa w Izbie Kontrolnej Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej, niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział V. Sposób reprezentacji.

§ 25
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu. Rozdział VI. Zmiana Statutu.
§ 26
1. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji na wniosek któregoś z członków Zarządu lub wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonane w każdym czasie.

Rozdział VII. Połączenie z inną Fundacją.

§ 27
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji razem z Fundatorem. Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji.
§ 28
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych majątku.
§ 29
1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej.
§ 30
1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez KRS.

Warszawa, dn. 20.05.2011